PL | GB | FR

Usługi prawne

Kancelaria Radców Prawnych HOSSA zapewnia swoim Klientom - przedsiębiorcom i osobom fizycznym kompleksową pomoc prawną, we wszystkich aspektach legalności działań w szczególności w zakresie:

PRAWO CYWILNE

prawa cywilnego, ze szczególnym naciskiem na problematykę prawa gospodarczego, obsługi spółek cywilnych, negocjacji handlowych, występowanie w charakterze zastępców procesowych w postępowaniach sądowych, cywilnych i gospodarczych we wszystkich instancjach, w tym także przed Sądem Najwyższym;

NIERUCHOMOŚCI, PRAWO BUDOWLANE

sporządzanie umów związanych z nabyciem, zbyciem i dysponowaniem nieruchomościami,
reprezentowanie klientów w procesie uzyskiwania pozwoleń budowlanych oraz procesie inwestycyjnym przed organami władzy państwowej i samorządowej,
reprezentowanie klientów przed sądami wieczysto - księgowymi,
opracowywanie dokumentów związanych z kompleksową realizacją inwestycji w procesie budowlanym, w tym w szczególności umów handlowych i różnorakich zabezpieczeń transakcji,
reprezentowanie klientów w sporach budowlanych przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi,

SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego, rejestracja zmian w KRS, sporządzanie umów spółek, statutów,
prowadzenia działalności gospodarczej,
obsługa organów spółek,
obsługa prawna walnych zgromadzeń, rad nadzorczych i zarządów, w tym przygotowywania projektów uchwał,
reprezentacja interesów Klientów na zgromadzeniach wspólników lub akcjonariuszy,
łączenie, podział spółek, rozwiązywanie i likwidacja spółek,
opracowywania koncepcji organizacji spółek, w tym przygotowywania projektów umów spółeki statutów oraz regulaminów organizacyjnych poszczególnych władz spółek,

PRAWO ADMINISTRACYJNE

reprezentowanie klientów przed organami administracji publicznej uzyskiwanie wszelkiego rodzaju koncesji i zezwoleń,
obrona interesów klienta w postępowaniu administracyjnym, w tym przed Sądami Wojewódzkimi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,

PRAWO PRACY

sporządzanie i opracowywanie umów o pracę, regulaminów pracy itp., reprezentowanie pracodawcy w sporach z pracownikami przed sądami pracy i organami państwowymi, prowadzenie negocjacji z pracownikami i związkami zawodowymi,

PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ, OCHRONA KONKURENCJI

reprezentowanie klientów w sytuacji naruszenia praw własności intelektualnej przed sądami i organami państwowymi, sporządzanie opinii i umów dotyczących problematyki praw autorskich i praw własności intelektualnej z uwzględnieniem praw do znaków towarowych, sporządzanie opinii i umów dotyczących baz danych, a także zbiorów danych osobowych, nieuczciwa konkurencja,

Doradztwo prawne to nasz zawód, narzędziem indywidualne podejście do każdego klienta, a jego zadowolenie, celem naszej pracy.